przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

W pięć lat wszystkie pustostany do mieszkania!

Z MIASTA

oprac. ao
2017-01-10 15:36
33704

(fot. Adam Oziewicz)

Remonty mieszkań komunalnych będą do udźwignięcia przez najemców! Miasto ogłosiło nową politykę mieszkaniową – wśród kluczowych założeń: rocznie sto dotychczasowych pustostanów gotowych do przejęcia przez rodziny najbardziej potrzebujące.  

Jacek Wójcicki, prezydent miasta przypomniał dziś, że wieloletni plan inwestycyjny i poprawa warunków życia w mieście to, poza remontami dróg, także rozwiązywanie problemów lokalowych i spójna polityka mieszkaniowa. – Jest ogromna liczba osób oczekujących na mieszkania komunalne. Przy tym lokale w zasobach miasta od lat nie były remontowane – stwierdził na początku spotkania z dziennikarzami. Towarzyszyły mu Hanna Gill-Piątek, dyrektor wydziału spraw społecznych oraz radna Grażyna Wojciechowska.      

Na poprawę sytuacji miasto znalazło sposób. Ma działać na trzech poziomach: remonty mieszkań komunalnych mają być dofinansowywane z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, zasady przyznawania lokali mają być zracjonalizowane, ponadto nowy strategiczny dokument (miejscy urzędnicy już nad nim pracują) w postaci polityki mieszkaniowej do 2025 roku ma sprawić, że gorzowianie nie będą już szukać dla siebie miejsca do mieszkania w gminach ościennych.               

Remonty lokali ze wsparciem z BGK
Problemem, z jakim miasto boryka się od lat: duża liczba mieszkań niewyremontowanych z powodu braku środków. Obecnie to 429 pustostanów – to powierzchnie bez lokatorów i bez możliwości zamieszkania przed kosztowną modernizacją. Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje remonty 100 mieszkań rocznie. W 2016 zapadła decyzja o ubieganiu się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat w 45 procentach finansuje remonty lokali socjalnych. Obydwa wnioski złożone przez miasto rozpatrzono pozytywnie. Aktualnie w ZGM trwają przetargi na remonty pierwszych 20 lokali, a tuż przed końcem roku miasto uzyskało akceptację dla drugiego wniosku na 93 lokale.
 
Będą to mieszkania socjalne o dobrym standardzie. W kolejce oczekuje dużo rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych. Gorzów jest miastem, w którym będzie coraz więcej seniorów. Miasto musi się na to przygotować również w zakresie mieszkalnictwa.

Maksymalna kwota dopłaty możliwa do uzyskania w ramach ww. programu wynosi 45 procent, tj. – 328 780,18 zł przy wkładzie własnym miasta wynoszącym – 401 842,46 zł
Na ww. przedsięwzięcie wytypowano 20 lokali, tj. położonych przy:
     
9 lokali, w których należy wybudować łazienkę:
Al. 11 Listopada 82A/3 (jeden pokój), koszt remontu: 37.711,89zł
Al. 11 Listopada 82b/6 (jeden pokój), koszt remontu: 31.670,63zł
Fabryczna 48/2 (jeden pokój), koszt remontu: 38.423,40zł
Jerzego 8/2 (trzy pokoje), koszt remontu: 57.731,21zł
Jerzego 10/3 (jeden pokój), koszt remontu: 30.039,93zł
Jerzego 9/2 (jeden pokój), koszt remontu: 32.315,54zł
Słoneczna 46/2 (jeden pokój), koszt remontu: 31.281,42zł
Towarowa 17/2 (jeden pokój), koszt remontu: 38.928,14zł
Towarowa 3/6 (dwa pokoje), koszt remontu: 46.760,36zł

11 lokali wyposażonych w łazienkę:
30 Stycznia 3/1 (dwa pokoje), koszt remontu: 46.110,09zł
Fabryczna 59/4 (trzy pokoje), koszt remontu: 64.003.93zł
Grobla 22/9 (dwa pokoje), koszt remontu: 49.399,77zł
Łokietka 31/1A (jeden pokój), koszt remontu: 14.931,50zł
Międzychodzka 6/3 (dwa pokoje), koszt remontu: 44.979,04zł
Podmiejska 13-14/7 (dwa pokoje), koszt remontu: 48.304,35zł
Słoneczna 56/15 (dwa pokoje), koszt remontu: 21.218,77zł
Słoneczna 52/3 (jeden pokój), koszt remontu: 19.851,35zł
Śląska 73/8 (dwa pokoje), koszt remontu: 39.600,80zł
Wełniany Rynek 16/15 (jeden pokój), koszt remontu: 10.637,03zł
Słoneczna 38/2 (jeden pokój), koszt remontu: 2.861,49zł

ogółem koszt remontu: 706.760.64zł

W wytypowanych 20 lokalach mieszkalnych według kosztorysów inwestorskich należy wykonać:
– roboty budowlane np. szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w części lokali pobudowanie pieców kaflowych, wymiana podłóg, wydzielenie pomieszczeń i pobudowanie w części lokali łazienek;
– sanitarne np. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana sanitariatów;
– elektryczne np. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w całym lokalu, zamontowanie grzejników elektrycznych;
– gazowe np. wymiana instalacji gazowej, wymiany term gazowych, wyposażenie lokali w kuchenki gazowe.

Łatwiejszy dostęp do lokali komunalnych
Oprócz remontów miasto ułatwia też dostęp do własnego mieszkania przez poprawę obowiązujących zasad przyznawania mieszkań. W 2016 dwa razy dostosowana została uchwała mieszkaniowa w celu uzyskania narzędzi, dzięki którym np. znacznie wzrosła ilość lokali remontowanych samodzielnie. 11 dużych lokali znalazło najemców dzięki licytacjom stawki czynszu. Premiowane są też osoby, które starają się wychodzić z problemów – spłacają zadłużenie, biorą udział w programach społecznych.

Miasto zwraca za remont obniżając czynsz
Od 2016 roku obowiązuje zasada zwracania koszt remontu obniżając czynsz o połowę. Przyniosło to znaczny wzrost liczby lokali remontowanych samodzielnie przez przyszłych najemców. W 2015 roku było ich 29, a w 2016 już 40 lokali, co stanowi prawie 1/10 istniejących pustostanów.

Mieszkanie do remontu mogą otrzymać osoby, które zakwalifikują się na „normalną” listę (na czas nieoznaczony), czyli złożą wniosek w poprzednim roku i spełnią kryterium dochodowe (rodzina jednoosobowa: powyżej 883 zł dochodu i poniżej 2206,40 zł, a w wieloosobowym powyżej 662 zł i poniżej 1765,12 zł na osobę). Miejsce na liście nie ma znaczenia przy składaniu wniosków, choć jeśli kilka osób wnioskuje o jeden lokal, przyznawany jest osobie będącej wyżej w kolejce.

Miasto oferuje mieszkania dla pracowników i specjalistów zatrudnianych przez gorzowskich przedsiębiorców
Uregulowano zasady wynajmowania lokali związanych ze stosunkiem pracy. Przedsiębiorca planujący rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu pracy, rozbudowie, adaptacji lub wznowieniu działalności gospodarczej w istniejących obiektach na terenie Gorzowa, związanej z tworzeniem miejsc pracy może ubiegać się o przydział mieszkalnych lokali komunalnych na potrzeby zatrudnionych pracowników, na czas stosunku pracy, nie dłuższy niż 10 lat.

Po zaopiniowaniu koniecznych dokumentów prezydent przydziela przedsiębiorcy lokale do remontu, które ten odnawia na własny koszt. Umowy najmu zawierane są po remoncie między wskazanymi pracownikami a miastem na czas trwania stosunku pracy. Oprócz tego mechanizmu prezydent może też sam wskazać lokale służbowe osobom fizycznym, jeśli w grę wchodzi interes miasta. Lokale służbowe wydziela rada miasta, w sumie nie może być ich więcej niż 20 rocznie.

Miasto przeprowadza licytacje stawki czynszu na lokale powyżej 80 m kw
Mechanizm polega na licytacji stawki czynszu dla dużych lokali do remontu, które nie mogą być podzielone ani przeznaczone na inny cel. Nie trzeba być zameldowanym w Gorzowie ani spełniać kryterium dochodowego. W 2016 roku odbyły się już dwie licytacje, razem wynajęto 11 lokali. W tym roku pierwsze licytacje na przełomie stycznia i lutego. Stawka wywoławcza czynszu nie może być niższa niż obowiązująca w dniu ogłoszenia licytacji maksymalna stawka czynszu. Lokale wynajęte w ten sposób nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe oraz nie mogą być przedmiotem zamiany i podnajmu.

Miasto umożliwia zamianę na wolny lokal do remontu
Biuro Zamiany Mieszkań dotąd nie mogło zamieniać lokali na wolne. Obecnie jest to możliwe, pod warunkiem oddania starego mieszkania w stanie do zasiedlenia (wyremontowanego) i dokonania remontu w nowym lokalu.

Zamiana dla spłacających zadłużenie
Osoby, które spłacają swój dług czynszowy, a przebywają w mieszkaniach zbyt dużych lub niedostosowanych (np. członek rodziny zachorował czy stał się niepełnosprawny), mogą zamienić mieszkanie, aby zminimalizować koszty lub otrzymać lokal zgodny z potrzebami osoby chorej.

Prostsze procedury najmu lokali socjalnych
Rodziny i osoby z mieszkań socjalnych, które mają dobrą opinię i wywiązują się ze zobowiązań, mogą po pierwszym roku mieć następne umowy na trzy lata. Warunkiem przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego jest spełnianie łącznie: kryterium dochodowego oraz nieposiadanie zaległości czynszowych lub posiadanie zawartej ugody w sprawie spłaty należności w ratach i wywiązywanie się z jej ustaleń.

Rozwiązania dla osób wychodzących „na prostą”
Osoby, które starają się poprawić swoją sytuację życiową i zaczynają pracować nierzadko przekraczają minimalnie kryterium dochodowe przy odnowieniu umowy na lokal socjalny. Aby uregulować ich sytuację, w trakcie oczekiwania na lokal o normalnym czynszu miasto daje możliwość zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego o nie więcej niż 20 procent.

Także osoby starające się uregulować zaległości wobec miasta mogą mieć przedłużone umowy na kolejny okres w przypadku posiadania zadłużenia czynszowego pod warunkiem uzyskiwania dodatku mieszkaniowego lub zasiłku celowego na pokrycie opłat czynszowych, co gwarantuje opłatę czynszu i nierzadko wystarcza również na pokrycie rat zadłużenia.

Premie za pracę w Centrum Integracji Społecznej, realizowany kontrakt socjalny i udział w programach reintegracji
Aby premiować osoby aktywne w poprawie swojej sytuacji, które starają się o mieszkanie, miasto przyznaje dodatkowe punkty za pracę w Centrach Integracji Społecznej. Na takie preferencje mogą też liczyć osoby realizujące bez zarzutu kontrakt socjalny lub biorące udział w programach reintegracyjnych. Mechanizm ten pomoże również osobom wychodzącym z bezdomności, które współpracują z instytucjami pomocy społecznej.

Nowa polityka mieszkaniowa Gorzowa 2025 (dokument strategiczny)
Według założeń, Gorzów niebawem ma się stać miastem modelowym w dziedzinie polityki mieszkaniowej. Niektóre miejskie rozwiązania są chwalone przez ekspertów i kopiowane gdzie indziej. W ocenie samych urzędników, jest jednak jeszcze sporo do zrobienia. Wiele osób „ucieka” z Gorzowa do gmin ościennych, pustoszeje centrum, a dług czynszowy sięga 50 mln zł. W 2016 roku urzędnicy podjęli prace nad nowym dokumentem strategicznym, którym będzie Polityka Mieszkaniowa Gorzowa 2025. Dotyczy zasobu gminnego, ale obejmuje też plany GTBS, ułatwienia dla inwestorów prywatnych chcących budować w Gorzowie czy zachęty dla rodzin poszukujących działki budowlanej w granicach miasta. Będzie zawierać również kompleksowy program oddłużeniowy. Wszystko po to, aby Gorzów był dobrym miejscem do mieszkania dla rodzin o różnych potrzebach. Prace nad nowy dokumentem już trwają – od września 2016 pracuje interdyscyplinarny Zespół ds. Polityki Mieszkaniowej. W składzie są pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Gorzowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

Z pomocą ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast opracowywany jest dokument strategiczny, który w pierwszej połowie 2017 r. ma być poddany konsultacjom, a potem uchwalony przez Radę Miasta.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x