przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Ogłoszenie o pracę - Kierownik Brygady Maszyn Leśnych

Z MIASTA

ogłoszenie o pracę
2020-09-17 10:24
460

DYREKTOR OŚRODKA TRANSPORTU LEŚNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Kierownik Brygady Maszyn Leśnych

1. Organizator naboru:

Ośrodek Transportu Leśnego

Ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 732 37 88

2. Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

3. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

  • organizowanie pracy w powierzonej brygadzie maszyn leśnych,
  • prowadzenie spraw w zakresie usług pozyskania i zrywki maszynami wielooperacyjnymi,
  • prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z pracą maszyn leśnych,
  • rozliczanie wykonania usług w Nadleśnictwach stosownie do planowanych mas.

4. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

- wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy w leśnictwie lub średnie leśne i 5 lat pracy

  w leśnictwie,

- znajomość pakietu Microsoft Office,

- prawo jazdy kat. B.

5. Wymagania dodatkowe (preferowane):

- mile widziana znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,

- znajomość obowiązujących w PGL LP zasad, instrukcji i wytycznych w zakresie

  gospodarki drewnem,

- ukończone kursy, szkolenia lub studia podyplomowe, o tematyce lub kierunkach   

  związanych z leśnictwem.

6. Oferowane warunki:

  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  2. praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
  3. świadczenia socjalne.

7. Miejsce wykonywania pracy:

Ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

2) CV  zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz w przypadku posiadania - kopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),   

5) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),

6) klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),

7) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.

9. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać:

- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie OTL w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

- elektronicznie, na adres: anna.koziolek@szczecin.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Transportu Leśnego ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą:

„Nabór na stanowisko Kierownik Brygady Maszyn Leśnych”

10.Informacje dodatkowe:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

2. Dyrektor OTL zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

3. Dyrektor OTL informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dyrektor OTL zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.

5. Dyrektor OTL nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Anna Koziołek – Kierownik Działu Pracowniczo-Administracyjnego.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP.

3. Klauzula informacyjna RODO

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x