przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Wielki projekt od katedry aż po Roosevelta!

INWESTYCJE

oprac. red.
2017-10-02 11:20
78882

(fot. Filip Górecki)

Jest ogłoszenie w miejskim serwisie – magistrat uruchomił procedurę wyłaniania projektantów dla traktu na Chrobrego. Ale zamówienie obejmuje też przygotowanie dokumentacji dalej aż do Roosevelta. Wykonawca przy pracy uwzględni koncepcję studia Pronobis.  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie – przebudowy drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta”.
 
Wykonawca w ramach zamówienia sporządzi m.in. pełnobranżową dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego (przedstawiamy najważniejsze zadania):
a) przebudowę drogi na ul. Chrobrego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Borowskiego oraz ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Roosevelta, w tym przebudowę deptaka miejskiego na odcinku ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Borowskiego
b) przebudowę torowiska z odwodnieniem
c) przebudowę sieci trakcyjnej z uwzględnieniem braku możliwości montażu sieci do budynków
d) wykonanie projektu przebudowy/modernizacji obiektu mostowego
e) przebudowę istniejących zjazdów, przejazdów, chodników i sieci uzbrojenia podziemnego,
f) wykonanie projektu budowy/przebudowy/remontu kanalizacji deszczowej
g) przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych
h) budowę i/lub przebudowę przystanków tramwajowych wraz z projektem zasilania Systemu Informacji Pasażerskiej oraz monitoringu
i) przebudowę przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych w tym niedowidzących
j) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, z podziałem na etapy wraz z projektem zmiany sygnalizacji świetlnej na czas prac budowlanych,
k) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. energetycznych, wod-kan, telekomunikacyjnych, gazowych),
l) wykonanie projektu budowy/przebudowy oświetlenia wraz z wymianą słupów oraz opraw z sodowych na LED-owe z uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych oprawami dedykowanymi, LED-owymi umieszczonymi od strony najazdowej po dwie na każde przejście (na osobnych słupach)
m) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, który będzie zawierał m. in. analizę i aktualizację sygnalizacji świetlnej zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu, wyznaczenie dróg rowerowych zgodnie z załączonymi wytycznymi do organizacji ruchu (uwzględniając planowany system dróg rowerowych w ul. Sikorskiego oraz wzdłuż Kłodawki). Wykonawca w cenie oferty uwzględni zobowiązanie do dwukrotnego przeprojektowania oprogramowania (optymalizacji) sygnalizacji świetlnej, której dokona na wniosek Zamawiającego (zgodnie z skorygowanym projektem)
n) wykonanie własnym staraniem i na własny koszt dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz reprezentowanie Wykonawcy w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed organami ją prowadzącymi 
o) wykonanie projektu zagospodarowania w zakresie terenów zielonych
 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 7 listopada br.
Termin realizacji zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę/ZRID – 6 miesięcy od daty podpisania umowy
b) uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich pozostałych opracowań – 9 miesięcy od daty podpisania umowy
c) wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, projektem tymczasowej organizacji ruchu, projektem docelowej organizacji ruchu – 6 miesięcy od daty podpisania umowy
d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej po uzyskaniu decyzji ZRID – w terminie 1 miesiąca po uzyskaniu decyzji ZRID
e) wykonanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót – planowana realizacja robót budowlanych 16 m-cy
 
Wykonawca projektu budowlanego będzie musiał przy zadaniu uwzględnić szczegółowe wytyczne koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu dla przebudowy ul. Chrobrego na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Borowskiego przygotowanej przez Pronobis Studio.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x