przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Ile da się zrobić za 11,6 mln zł? [INWESTYCJE 2021]

INWESTYCJE

red.
2021-01-08 14:58
13240

(fot. Bartłomiej Nowosielski/um)

Gorzów na inwestycje w 2021 roku przeznaczy w sumie 382 351 929,00 (udział własny: 249 617 710,00 / dofinansowania: 132 734 219,00). Po liście „transportowej” i „edukacyjnej” mamy dla Czytelników kolejną – to inwestycje w infrastrukturę komunalną.   

Na inwestycje w infrastrukturę komunalną miasto zapisało w 2021 roku 38 505 358,00 (wkład własny: 11 681 338,00 / dofinansowanie: 26 824 020,00). W tym dziale w planie do zrealizowania 29 pozycji – wszystkie znajdziecie poniżej z wstępnie szacowanymi cenami.  
 
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa – etap I (wartość inwestycji: 27 950 602,00 / udział własny miasta: 4 217 946,00 / dofinansowanie: 23 732 656,00)
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Odwodnienie przy skrzyżowaniu Borowskiego – Dąbrowskiego (wartość inwestycji: 400 000,00 / udział własny miasta: 400 000,00)
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej 40 000,00 / 40 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu przy ul. Warszawskiej.
 
Modernizacja boksów oraz pomieszczeń opieki weterynaryjnej w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 120 000,00 / 120 000,00
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych w budynku Schroniska dla zwierząt.
 
Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina 364 194,00 / 364 194,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2020 r. Budowa oświetlenia – przewiduje się postawienie 27 słupów oświetleniowych oraz osobne zasilanie.
 
Przełączenie oświetlenia drogi miejskiej oraz parkingu przy ulicy Ogińskiego wzdłuż budynku Sosnkowskiego 46 – 28 000,00 / 28 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest przełączenie oświetlenia drogi oraz parkingu.
 
Budowa oświetlenia przy ul. Marii Juchacz 335 900,00 / 335 900,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia.
 
Przebudowa kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej 1 532 710,00 / 1 532 710,00
W ramach zadania planowane są roboty budowlane.
 
Budowa trasy siedmiu wzgórz 590 000,00 / 590 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2020 r. Budowa ciągu pieszego w dwóch odcinkach na terenach byłych poligonów wojskowych od strony ul. Słowiańskiej. W ramach zadania dodatkowo przewidziano lokalizacje małej architektury na całej długości w/w ciągów w postaci ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych. Cała trasa przebiegać będzie również po istniejących chodnikach przy ul. Słowiańskiej, Błotnej i Żwirowej i ma za zadanie łączyć całą trasę w pętle. Dodatkowo w ramach zadania pojawią się 3 małe place zabaw wzbogacone o ławki dla matek karmiących.
 
Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej 424 000,00 / 424 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Budowa placu zabaw przy ul. Granitowej i Kamiennej 198 000,00 / 198 000,00
Zadanie z budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 
Instalacja drzew solarnych zasilających napis I ˂3 Gorzów 450 000,00 / 450 000,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania zostanie wykonana instalacja dwóch drzew solarnych oraz iluminacji świetlnej w postaci napisu I<3GORZÓW. Drzewa solarne dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym będą zasilały napis promujący miasto oraz umożliwią darmowe ładowanie mobilnych urządzeń mieszkańców.
 
Montaż wiaty oraz dwóch ławostołów dla rodzin z dziećmi w Parku Słowiańskim 57 919,00 / 57 919,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planuje się zakupić i zamontować wiatę integracyjno-biesiadną dla rodzin z dziećmi oraz dwa ławostoły.
 
Zagospodarowanie skarpy przy ul. Ikara 27 350,00 / 27 350,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane obejmujące demontaż istniejącej ławki i słupków po nieistniejącym płocie, wykonanie murku oporowego i montażu nowej ławki oraz prace ogrodnicze dotyczące wyprofilowania skarpy, obsiania jej trawą, posadzenia krzewów niskopiennych i pielęgnację drzew.
 
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Taczaka 86 900,00 / 86 900,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. W ramach zadania planuje się doposażyć plac zabaw w duży zestaw zabawowy z wieżami i zjeżdżalniami wraz z montażem ławek i koszy na odpady.
 
Montaż zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Bazaltowej 39 500,00 / 39 500,00
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 r. Montaż urządzenia zabawowego typu zjazd linowy przy ul. Bazaltowej w sąsiedztwie istniejącej siłowni plenerowej.
 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej 1 114 235,00 / 169 897,00 / 944 338,00
Zadanie polegać będzie na przebudowie części alejek mineralnych i bitumicznych, budowie iluminacji świetlnych, montażu ławek, koszy i stołów, gier i tablic edukacyjnych, wykonaniu 3 skrzynek przyłączeniowych, przebudowa mostku przy ul. Strzeleckiej.
 
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie, Kostrzynie nad Odrą i Dębnie 398 073,00 / 109 744,00 / 288 329,00
W ramach zadania planowana jest modernizacja fontanny i nawierzchni w jej sąsiedztwie.
 
Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie 2 174 945,00 / 326 248,00 / 1 848 697,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie rewaloryzacji parków Wiosny Ludów i Kopernika. Zadanie w parku Wiosny Ludów polegać będzie na przebudowie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni asfaltowej i mineralnej, budowie placu zabaw, budowie toalety, systemu nawadniania różanki, budowie nowej różanki, odmuleniu stawu. W parku Kopernika przewiduje
się przebudowę istniejących ciągów pieszych na ciągi piesze o nawierzchni mineralnej, montaż koszy i ławek, nasadzenie roślin ozdobnych.
 
Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 79 030,00 / 69 030,00 / 10 000,00
W ramach zadania planowane jest wykonanie aplikacji mobilnej oraz instalacji artystycznej na terenie parku inspirowanego rzeźbą Gustava Seitz.
 
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry 885 000,00 / 885 000,00
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni Starego Rynku, zamontowane zostaną elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.
 
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 24 000,00 / 24 000,00
Zakres prac na przedmiotowym terenie będzie obejmował wyznaczenie 11 miejsc postojowych.
 
Modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 350 000,00 / 350 000,00
Realizacja zadań związanych z modernizacją ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, drogi dojazdowej do garaży, ścieżki przy Pałacu Ślubów, ścieżki w parku Górczyńskim, chodniki przy wybranych budynkach administrowanych przez miasto.
 
Zabezpieczenie skarp na Placu Nieznanego Żołnierza 135 000,00 / 135 000,00
Zadanie polegać będzie na zabezpieczeniu przed osuwaniem się skarp wokół drzew rosnących na placu, w tym obrzeża oporowe z kilku warstw kostki kamiennej 9/11.
 
Modernizacja parku Słowiańskiego 350 000,00 / 350 000,00
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących ścieżek, budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej, wymianę ławek i koszy w Parku Słowiańskim.
 
Modernizacja parkingu przy ul. Kostrzyńskiej 50 000,00 / 50 000,00
Zadanie przewiduje przebudowę parkingu dla interesantów MZK i WIOŚ przy ul. Kostrzyńskiej. Realizacja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni na parkingu.
 
Modernizacja placów zabaw 100 000,00 / 100 000,00
Modernizacja miejskich placów zabaw, wymiana części urządzeń na nowe.
 
Renowacja fontanny na Starym Rynku 100 000,00 / 100 000,00
Modernizacja fontanny na Starym Rynku.
 
Modernizacja miejskich fontann 100 000,00 / 100 000,00
Modernizacja istniejących fontann, w tym: fontanny przy Pałacu Ślubów, fontanny w parku Górczyńskim.
 
W pozostałych działach na inwestycję miasto przeznaczy: 
 
Transport i komunikacja (45 pozycji) 185 374 378,00 (udział własny miasta: 108 323 749,00 / dofinansowania 77 050 629,00) 
 
Gospodarka nieruchomościami (7) 3 254 817,00 (wkład własny: 2 854 817,00 / dofinansowania: 400 000,00)
 
Działalność usługowa (2) 3 085 000,00 (wkład własny: 3 085 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
Szkolnictwo wyższe (1) 1 000 000,00 (wkład własny 1 000 000,00 / dofinansowania: 0,00)
 
Administracja publiczna (4) 7 698 449,00 (wkład własny: 7 698 449,00 / dofinansowania 0,00)
 
Edukacja i wychowanie (35) 89 931 358,00 (wkład własny: 66 065 628,00 / dofinansowania: 23 865 730,00)
 
Pomoc społeczna, rodzina (8) 1 583 723,00 (wkład własny: 989 883,00 / dofinansowania: 593 840,00)
 
Kultura (6) 4 067 127,00 (wkład własny: 4 067 127,00 / dofinansowanie: 0,00)
 
Sport (5) 38 000 000,00 (wkład własny: 34 000 000,00 / dofinansowanie: 4 000 000,00)
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x