przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

Co warto wiedzieć o budowanej hali?

INWESTYCJE

Adam Oziewicz
2021-03-08 12:46
27691

Rysunek elewacji zachodniej na etapie projektu budowlanego (PAS PROJEKT ARCHI STUDIO) – wizualizacja obiektu powstanie na etapie projektu wykonawczego

Plac budowy przekazany budowniczym – formalnie od 4 stycznia spółka Budimex realizuje halę sportowo-widowiskową przy Słowiańskiej w Gorzowie. Obiekt ma powstać i zostać oddany do użytku w dwa lata, czyli w styczniu 2023 roku.

Nowoczesna hala – wyczekiwana przez gorzowian od kilkunastu lat – będzie służyć sportowcom, ale będzie też miejscem organizacji dużych widowisk kulturalnych oraz miejskich uroczystości. Obiekt wybuduje BUDIMEX S.A. Warszawa – wartość kontraktu: 89.157.969,42 zł. Zadaniem budowniczych będzie opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnych zmian projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby, m.in. straż pożarną, państwową inspekcją sanitarną, właściwe jednostki miejskie, itp., także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz niezbędnych certyfikatów federacji sportowych. Budowa hali ma finansowanie Miasta Gorzowa (wkład własny miasta i Słowianki – ponad 61 mln zł) oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (22 mln zł). Inwestycja ma też wsparcie samorządu województwa – kwota dofinansowania: 6 mln zł.  
 
Co istotne, na trybunach będzie mogło zasiąść 5114 osób – w tym przewidziano 12 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Widownia ma być skonstruowana tak, aby bez problemów można ją było modelować odpowiednio do organizowanych wydarzeń – będzie część stała i rozkładana (teleskopowa o standardzie miejsc stałych). W obiekcie będzie hala główna, pełnowymiarowa sala treningowa, szatnie z sanitariatami, część konferencyjna i restauracyjna. Arena główna będzie miała możliwość podziału na dwa boiska. Z kolei na parkingu przy hali zaprojektowano 392 miejsca dla samochodów, 88 miejsc dla rowerów, także miejsca postojowe dla autokarów. Wykonawca przygotuje również 8 stanowisk z możliwością podłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych.
 
Przygotowując tekst przeanalizowaliśmy – dzięki uprzejmości inwestora – projekt budowlany. Wybraliśmy dla naszych Czytelników najważniejsze założenia dotyczące architektury i konstrukcji obiektu oraz zagospodarowania terenu.
 
Architektura
Projektowany obiekt nawiązuje formą do istniejącej sąsiadującej zabudowy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego „Słowianka”. Istniejący obiekt basenu wybudowano w stylu postmodernistycznym z płaskim dachem, podobnie będzie z projektowaną halą. Planowaną kubaturę wkomponowano w naturalne ukształtowanie terenu – istniejącą skarpę.
 
Głównym zadaniem wykonawcy będzie budowa wraz z wykończeniem i wyposażeniem hali widowiskowo-sportowej. Także wyposażenie terenu w obiekty małej architektury.                
Zadanie obejmuje również budowę przyłączy sieci i rozbiórkę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów. W ramach inwestycji wybudowana będzie infrastruktura techniczna, zbiorniki retencyjne, oświetlenie zewnętrzne, iluminacja projektowanego budynku. Planowana jest też rozbiórka istniejących kortów tenisowych i budowa w ich miejscu parkingu. Powstaną również nowe parkingi i przebudowane już istniejące.
 
Podstawową funkcją budynku będą usługi sportu. Obiekt będzie przede wszystkim użytkowany przez dwie drużyny – koszykówki i piłki ręcznej z możliwością rozgrywania zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Maksymalna liczba widzów na trybunach to 5114 – w tym 12 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obiekcie poza parkietem głównym przewidziano boisko treningowe. Ponadto budowla będzie wielofunkcyjna – hala będzie pełniła funkcję wystawienniczą, ekspozycyjno-targową, widowiskową. Pozwoli na organizację wszelkich imprez artystyczno-estradowych i społeczno-politycznych o zasięgu krajowym, widowisk muzycznych, koncertów muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzeń, kongresów, konferencji, pokazów i widowisk o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.
 
Program funkcjonalno-użytkowy zakłada realizację następujących elementów:
hol wejściowy z funkcjami pobocznymi dla widzów, 
sala główna z płytą boiska i trybunami, 
zaplecze sanitarne,
zaplecze gastronomiczne,
zaplecze techniczne i techniczno-magazynowe,
sala treningowa z małą trybuną rozkładaną,
zaplecze szatniowe z odnową biologiczną i rehabilitacją, 
trybuny, loże i zaplecze vip z salą konferencyjną, 
zaplecze administracyjne z salą konferencyjną.
 
Należy podkreślić, że wejście dla zawodników, sędziów, przedstawicieli mediów, dostaw sprzętu, zaplecza technicznego będzie na poziomie płyty boiska (kondygnacja -1). Natomiast wejście na trybuny będzie zlicowane z górną częścią korony widowni. W rezultacie powstanie naturalny rozdział widzów i uczestników zawodów/artystów.
 
Na kondygnacji -1 (pow. całkowita 7 768,3 m kw) zaplanowano 65 pomieszczeń. Największe to sala główna (2 238,4 m kw), parking podziemny (1 659,2 m kw) oraz sala treningowa (1 180,6 m kw). Także na tym poziomie będą zlokalizowane m.in.: pomieszczenia magazynowe i techniczne, warsztat, pralnia, toalety zawodników, punkt badań antydopingowych, szatnie, umywalnie, pomieszczenia rehabilitacji, siłownia rozgrzewkowa, skład sprzętu i wiele innych.
 
Na kondygnacji 0 (pow. całkowita 3 315,6 m kw) projektant przewidział 38 pomieszczeń. Największe to hol (825,3 m kw) oraz trybuny (784,6 m kw). Na tym poziomie również m.in.: szatnie i toalety dla widzów, kasy, kawiarnia z zapleczem oraz biura administracji.
 
Na kondygnacji +1 (pow. całkowita 2 641,7 m kw) będą 23 pomieszczenia. Największe to trybuny (1 509,2 m kw). Na tym poziomie zaplanowano też m.in.: pomieszczenia obserwacyjne, strefę małego kibica, hol, bufet, loże vip, szatnie i toalety.
 
Kondygnacja +2 (pow. całkowita 860,5 m kw) będzie zawierać 5 pomieszczeń – tu będą m.in. trybuny, wentylatorownia, także pomieszczenie operatora widowiska.
 
Dla obiektu przewidziano konstrukcję mieszaną: żelbetową, słupowo-płytową, monolityczną i prefabrykowaną. Trybuna będzie zrealizowana w formie konstrukcji żelbetowej, a płyty trybun prefabrykowane. Zadaszenie sali głównej przewidziano na kratownicach stalowych z poszyciem z blachy trapezowej. Miejscowe przekrycia budowniczy zrealizują w formie żelbetowych stropodachów. Projektant przewiduje ściany konstrukcyjne na ławach żelbetowych i słupy żelbetowe na stopach fundamentowych żelbetowych. Z kolei ściany konstrukcyjne z betonu konstrukcyjnego – grubość 25 cm. Stropy żelbetowe. W pomieszczeniach przewidziano sufity podwieszane systemowe i posadzki z zacieranego betonu. W sali głównej i sali treningowej będzie podłoga sportowa lagerowana. Dach nad salą główną będzie osadzony na kratownicach stalowych, z poszyciem z blachy trapezowej, pokryty papą termozgrzewalną. Pozostałe bryły budynku przykryte będą stropodachami na płytach żelbetowych.
 
W hali będą dwa dźwigi – jeden osobowy i jeden towarowo-osobowy, umożliwiając w ten sposób dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń budynku. W planach także stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa oraz szklenie spełniające U(max) = 0,9 lub lepsze. Budowniczy zrealizują obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytan.- cynk. 0,6 mm, oraz odprowadzenie wody deszczowej z dachu systemem doprowadzenia wody deszczowej spełniające wymagania wynikające z projektu i zgodne z projektem branży sanitarnej. Nie projektuje się tynków wewnętrznych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będzie glazura, a w sali głównej płyty akustyczne. Projekt hali widowiskowo-sportowej zakłada całkowite zniwelowanie barier architektonicznych. Wejścia do budynku projektuje się bezpośrednio z chodników. Z kolei drogi poziome płaskie. Różnice wysokości będą pokonywane pochylniami.
 
Konstrukcja 
Na podstawie oceny warunków geologiczno-inżynierskich wykonanych w marcu 2018 roku stwierdzono proste warunki geologiczne. Na podstawie badań oceniono, że warstwy są jednorodne, mało zróżnicowane genetycznie i litologicznie. W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wód gruntowych. Projektant na podstawie dostępnych danych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kwalifikuje projektowany obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej.
 
Układ konstrukcyjny budynku stanowią ramy żelbetowe nośne, które posadowione będą na stopach żelbetowych. Przykrycie zaprojektowano w postaci kratownic stalowych opartych na belkach oraz słupach żelbetowych. Stropy żelbetowe oparte będą na ścianach i słupach żelbetowych. Trybuny realizowane będą poprzez zaprojektowane belki zębate, na których oparte będą prefabrykowane płyty audytoryjne. Komunikacja pionowa przyjmie postaci schodów żelbetowych i szybów windowych. Garaż zaprojektowano z przykrycia z płyt kanałowych opartych na ścianach i słupach. 
 
Główne elementy konstrukcyjne posadowione będą na stopach w przypadku słupów oraz ław fundamentowych dla ścian. Z powodu braku wody w poziomie fundamentów nie przewiduje się ciężkich izolacji przeciwwodnych. Podłoga na gruncie – projektuje się warstwę konstrukcyjną w postaci płyty żelbetowej zlokalizowanej na ławach i stopach fundamentowych oraz warstwy termiczne i przeciwwilgociowe. Wszystkie stropy międzykondygnacyjne projektuje się z betonu monolitycznego wylewanego na mokro. Wszystkie ściany nośne wewnątrz budynku projektuje się z betonu monolitycznego wylewanego na mokro. Przewidziano stropy o grubości 0,25m lub 0,20m. Ściany wydzielające projektuje się jako żelbetowe o wysokości 3,0m. Grubość ścian działowych to 0,15m. Ściany osłonowe zaplanowano w poszczególnych miejscach jako murowe.
 
Trybuny – belki zębate pod trybuny projektuje się z betonu wylewanego na mokro. Zbrojenie belek tradycyjne, w postaci prętów #20 i 25 jako zbrojenie główne oraz #8 jako zbrojenie na ścinanie. W belkach należy osadzić rury perforowane w celu montaży prefabrykowanych stopnic betonowych. Stopnice jako gotowe elementy w kształcie „L” będą montowane na podkładkach elastomerowych (na belkach lub ścianach) i kotwione za pomocą systemowych połączeń mechanicznych wg systemu dostawcy stopnic.
 
Komunikacja pionowa realizowana będzie za pomocą schodów żelbetowych oraz wind. W budynku przewidziano zarówno windy osobowe, jak i towarowe. Ściany szybów windowych zaprojektowano w postaci ścian żelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie. Klatki schodowe, zarówno zamknięte, jak i otwarte będą wykonywane z betonu monolitycznego na budowie. Komunikacja na trybunach realizowana będzie przy pomocy prefabrykowanych stopni układanych na płytach audytoryjnych trybun. Wysokość i szerokość stopni schodów dostosowana będzie do wysokości i szerokości trybun.
 
Garaż podziemny zaprojektowano między osiami 1-4 w podziemnej części budynku. Prowadzić do niego będą dwa wjazdy po przeciwnych stronach. Konstrukcja garażu będzie oddzielona od głównego budynku poprzez dylatację. Układ konstrukcyjny garażu stanowić będą słupy i ściany żelbetowe. Przykrycie wykonane będzie z płyt kanałowych prefabrykowanych o wysokości 26,5cm. Posadzka zaplanowana w postaci podłogi na gruncie.
 
Główna kratownica stalowa pełniąca rolę przykrycia hali ma rozpiętość w osiach 61,30m. Zaprojektowana została w postaci kratownicy płaskiej o wysokości 4,0m. Rozstaw kratownic wynosi 3,0m. Pomiędzy kratownicami projektuje się tężniki kratowe, stanowiące usztywnienie w kierunku poprzecznym. Zgodnie z rzutem dachu projektuje się na całej długości kratownicy siedem tężników. Dodatkowo projektowane będą stężenia połaciowe z prętów okrągłych. Oparcie kratownicy projektuje się na pasie dolnym. Na etapie projektu wykonawczego opracowane zostanie łożysko podporowe, które umożliwi pracę kratownicy pod obciążeniem statycznym i termicznym. Kratownice stoją na słupach głównych żelbetowych o wymiarze 1,2x0,6m oraz na belce żelbetowej o wymiarach 3,05x0,6m, która zlokalizowana jest w dwóch osiach 6 i 21.
 
Zagospodarowanie terenu
Teren należy do zespołu obiektów CSR Słowianka i stanowi jego rozbudowę. W skład zespołu wchodzą: budynek basenu, budynek lodowiska, otwarte korty tenisowe, część parku leśnego „Słowiański” oraz parkingi i chodniki. Teren stanowi w całości usługi sportu.
 
W ramach małej architektury w terenie projektuje się rozmieszczenie stojaków dla rowerów, ławek, koszy na odpadki, tablic informacyjnych, słupków, krat ochronnych dla drzew, poidełek dla zwierząt, budek lęgowych dla ptaków, domków dla małych zwierząt i hotele dla owadów. Zagospodarowany teren nie będzie ogrodzony, w pełni dostępny. Budowniczy zrealizują dwa zjazdy na teren, w tym jeden z ronda na ulicy Słowiańskiej. Szerokość projektowanych zjazdów 600 cm. Projektant przewidział sześć zespołów miejsc postojowych dla osób korzystających z budowanej hali i pozostałych obiektów CSR. Suma miejsc – 392.
 
W ramach inwestycji przewidziano również ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Słowiańskiej, włączone w gminny układ ścieżek rowerowych. Szerokość ścieżek od 350 do 250 cm, wyposażone będą w oznakowanie poziome i podpórki przy przejeździe przez chodnik. Ponadto projektuje się chodniki wewnętrzne połączone z chodnikami ogólnodostępnymi wzdłuż ulicy. Nowe chodniki stanowią kontynuację chodników na terenie Centrum sportowego – łączą parkingi i wejścia do budynków. Przed projektowaną halą przechodzą w plac reprezentacyjny z funkcją rekreacyjną. Szerokość chodników pieszych: min. 150 cm.
 
Przed halą będzie plac reprezentacyjno-rekreacyjny o nawierzchni z kostki betonowej niefrezowanej. Podzielono go sektorami nasadzeń zieleni niskiej w geometrycznym kształcie, obejmującymi również zachowanie drzew. Murki wokół kwater zieleni planuje się wykonać w formie ław z siedziskami.
 
Co istotne, projektuje się zachowanie charakterystycznego układu terenu. Na północ od projektowanej hali znajduje się skarpa o wys. maximum 17 m. Z kolei na zachód od projektowanej hali zachowany będzie teren parku leśnego, z jego ukształtowaniem. Wyjątek stanowi miejscowa niwelacja na wykonanie jednej z sześciu części parkingu (F – 72 miejsca parkingowe) wkomponowanego w istniejącą zieleń, z nawierzchnią ażurową pokrytą darnią. Planuje się też dosadzenie drzew i lokalnych gatunków w celu rekompensaty części wycinek oraz dogęszczenia i konserwację zieleni parkowej. Projektant przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu zielenią uporządkowaną zgodnie z wytycznymi projektu zieleni.
 
Hala widowiskowa-sportowa w Gorzowie
generalny wykonawca: Budimex S.A. 
inwestor: CSR Słowianka – spółka miejska   
inżynier kontraktu nadzorujący inwestycję: Komplet Inwest
autor projektu budowlanego: PAS Projekt sp. z o.o.
 
Najważniejsze parametry techniczne obiektu
powierzchnia zabudowy – 7 486 m2
wysokość budynku – 22,12 m
długość budynku – 117,16 m
szerokość budynku – 71,75 m
kubatura – 142 tys. m3
liczba kondygnacji nadziemnych – 3
liczba kondygnacji podziemnych – 1
liczba miejsc parkingowych – 392
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x